O Regionálnom centre autizmu

 • Panáčik - Dano
  Panáčik - Dano
 • Trieda - autisti
  Trieda - autisti
 • Činnosť
  Činnosť
 • Komunikácia
  Komunikácia
 • Slávka - aktivita
  Slávka - aktivita

Regionálne centrum autizmu (RCA) bolo zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom k 1.1.2004 ako prvé regionálne centrum autizmu na Slovensku. RCA vzniklo ako výsledok dlhoročnej systematickej práce a skúseností zamestnancov DSS Symbia v oblasti odbornej starostlivosti o deti a mládež s diagnózou autizmus.

Cieľom RCA Zvolen je poskytovať komplexné sociálno-zdravotno-pedagogické služby pre deti a mládež s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja. Reaguje na potreby rodičov dieťaťa s autizmom a rôznych inštitúcii.

Od 1.9.2009 je RCA špecializovaným zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby deťom a dospelým  so zdravotným postihnutím, ktorým je autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V.  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ambulantnou formou a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

RCA poskytuje:

 • Individuálne návrhy na edukáciu

 • Pomoc pri zostavovaní individuálnych plánov

 • Poradenstvo rodinám klientov s autizmom

 • Zácvik do terapeutických a podporných terapií – rodič sa naučí pracovať so svojim dieťaťom priamo v našom zariadení

 • Tvorba programov použiteľných v domácom prostredí

 • Konzultácie

 • Sociálno - právne poradenstvo - o sociálnych dôsledkoch autizmu a možných kompenzáciách (podľa platnej legislatívy)

 • Podporu rodinám s autistickým dieťaťom - v rôznych životných situáciach (zhoršenie správania, sprevádzanie dieťaťa k holičovi, k fotografovi, k zubárovi, pomoc pri procese posudzovania sociálnych dôsledkov autizmu a pod.)

 • Poradenstvo, metodickú pomoc a podporu odborníkom v školách a v ZSS

 • Odborná supervízia pre začínajúcich pracovníkov

 • Školenia, prednášky

 • Terénna služba v inštitúcii, ktorú klient navštevuje.

 • NEPOSKYTUJEME diagnostiku porúch autistického spektra. Ak je potrebné stanoviť alebo potvrdiť diagnózu poruchy autistického spektra, obráťte sa na detského psychiatra, psychiatra alebo klinického psychológa - títo odborníci sú kompetentní vykonať medicínsku diagnostiku!

Ambulantná forma sociálnej služby v RCA

Samostatná trieda pre autistov vznikla už v roku 1998. Deň z pohľadu klienta je nasledovný: po príchode do zariadenia mu jeho „teta“ zostaví štruktúru celého dňa alebo jeho časti, príp. štruktúru tvorí spolu s ním. Obsahom dňa sú činnosti – napr. nácvik komunikácie, práca, kreslenie, vychádzka, jedlo, oddych, cvičenie, k deťom, - a rôzne iné. Každá činnosť je znázornená predmetom, obrázkom alebo symbolom, ktorý je tiež v priestore, kde sa činnosť robí.

Klienti majú vypracované individuálne plány  s ohľadom na ich individuálne potreby, schopnosti, záujmy a potreby ich rodiny. Pri práci používame metodiku štruktúrovaného učenia pri ktorej využívame:

 • metodiku TEACCH - spočíva v štruktúrovaní prostredia, času, spôsobu práce a komunikácie pre autistu

 • prvky ABA terapie
 • muzikoterapiu

 • snoezelen

 • liečebnú rehabilitáciu

 • tkáčsku dielňu

 • keramicku dielňu

 • dielňu výtvarných zručností

 • canisterapiu

 • rekreačnú činnosť - rekreačno - rehabilitačné pobyty, návšteva kúpaliska, návštevy fariem so zvieratami, výlety do okolia

 • spoločenské a kultúrne podujatia so zameraním na sebaobsluhu, nácvik sociálneho správania a integráciu do komunity

 • zapájame sa do aktivít, ktoré sa dejú v našej komunite v rámci DSS

Terénna forma sociálnej služby

Terénne programy sa používajú pri poradenstve v rodinách, v iných ZSS, školách a škôlkach Banskobystrického kraja. Ich cieľom je zaučiť rodičov, asistentov, zamestnancov do metodiky práce s dieťaťom – autistom.

Kolektív RCA pri DSS SYMBIA vydal multimediálne CD  Zoznam základných pracovných úloh pre deti s autizmom a CD Zoznam pracovných listov pre deti s autizmom.