O nás

Stredisko Domov sociálnych služieb Symbia je organizačnou súčasťou Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Zvolen Záhonok. Stredisko Symbia nie je právny subjekt. Viac o DD a DSS Zvolen Záhonok sa dozviete na www.ddadsszvolen.sk.

Predmetom činnosti strediska DSS Symbia je poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým deťom a dospelým s mentálnym postihnutím a s kombinovaným postihnutím. Zároveň sme aj špecializovaným zariadením - Regionálne centrum autizmu - ktoré poskytuje sociálne služby deťom a dospelým  so zdravotným postihnutím, ktorým je autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Sociálne služby poskytujeme formou ambulantnej sociálnej služby, týždennou pobytovou formou (od pondelka do piatku) a terénnou formou.

Kapacita zariadenia je 35 miest, z toho je  6 miest určených na týždenný pobyt. V súčasnosti funguje v zariadení 6 tried (výchovných skupín), z toho je jedna trieda elokovaným pracoviskom špeciálnej základnej školy a jedna trieda pre deti s autizmom. Súčasťou DSS Symbia je Regionálne centrum autizmu (RCA).

DSS Symbia  je umiestnený v dvoch samostatných budovách so spoločným dvorom. Budovy sa nachádzajú v tichej okrajovej časti širšieho centra mesta. Súčasťou objektov je rozľahlý dvor, ktorý poskytuje priestor pre rôzne športové a voľno časové aktivity. Na dvore je vyhradené samostatné miesto na rekreačné jazdenie na koni a na hippoterapiu. K dispozícii máme dve veľké telocvične vybavené príslušným zariadením.

Na základe skúsenosti so sociálnou a výchovno - vzdelávacou prácou s deťmi a dospelými s postihnutím sme skoncipovali filozofiu Symbie, z ktorej pri našej práci vychádzame.

Filozofia Symbie:

  • Akceptácia potrieb a slobodnej voľby klientov, uplatňovanie tímovej práce a dodržiavanie dohodnutých pravidiel
  • Vedenie klientov k aktívnemu spôsobu života v Symbii
  • Akceptovanie nezvyčajných spôsobov správania klientov (ak nie sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, bezpečnosťou a ohrozením zdravia klientov alebo personálu)

 
V Symbii pracuje 18 zamestnancov, z toho je 14 odborných zamestnancov a 4 prevádzkoví zamestnanci. S klientom pracujú sociálni pedagógovia, sociálni terapeuti, inštruktori sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeutka, ergoterapeutka, sociálna pracovníčka, opatrovateľky. Všetci zamestnanci Symbie sú plne kvalifikovaní na výkon svojej práce.

Našim zámerom je umožniť deťom a dospelým so špeciálnymi potrebami, ktorí sú klientmi DSS Symbia, žiť  plnohodnotný život a poskytnúť im primeranú mieru podpory.

Na tejto stránke sa ďalej môžete dozvedieť stručne o histórii DSS Symbiaposkytovaných službách a aktivitách realizovaných pre klientov. V aktualitách informujeme o najnovších udalostiach v DSS Symbia a prebiehajúcich projektoch. V časti financovanie si môžete prehliadnuť využívanie finančných prostriedkov. Samostatná časť je venovaná Regionálnemu centru autizmu Zvolen pri DSS Symbia. Samozrejme dávame priestor aj našim sponzorom, ktorí nám pomáhajú naplňovať našu víziu kvalitných sociálnych služieb po finančnej stránke.