Poskytované služby

Od 01.01.2009 zavádzame do praxe nový Zákon 448/2008 o sociálnych službách, na našej stránke ešte nájdete aj odkazy na zákon 195/1998 Z.z.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v DSS Symbia poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa pracovná terapia, záujmová činnosť a utvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

Sociálne služby sú v zariadení poskytované prostredníctvom odborných, obslužných a ďalších činností, ktoré vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci.

Pri realizácii uvedených činnosti prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, pričom vychádzame zo skúsenosti, že klienti sa dajú ľahko motivovať k pracovným, výchovným a oddychovým aktivitám, ktoré radi a ochotne prijímajú. Našou úlohou je aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, preto sa snažíme vyberať vhodné záujmové, kultúrne, športové a iné aktivity podľa potrieb, záujmov, schopností a zdravotného stavu klientov, kde inšpiráciou sú samotní klienti, ako aj ich rodina. Spolupráca s rodinou je jednou z priorít DSS Symbia.

Okrem realizovania zákonom stanovených činností robíme všetko pre rozvoj osobnosti klienta, jeho samostatnosť a integráciu do spoločenského diania.

Sociálna práca
Naši klienti majú vypracované individuálne plány rozvoja osobnosti (IPRO) s ohľadom na ich individuálne potreby, schopnosti, záujmy a potreby ich rodiny.
V zariadení sa realizoval projekt sexuálnej výchovy klientov, do ktorého boli zapojení starší klienti. V tejto oblasti sa aj naďalej s klientmi odborne pracuje. V praxi využívame rôzne metódy sociálnej práce. Vzhľadom k tomu, že pracujeme prevažne s deťmi a mladými ľuďmi , metódy sociálnej práce sa prelínajú s metódami pedagogickej činnosti.

Kultúrna činnosť
Organizujeme návštevy divadelných predstavení, návštevy výstav, koncertov a iných kultúrnych podujatí podľa aktuálnej ponuky.

Muzikoterapia
Realizujeme individuálnu aj skupinovú muzikoterapiu. V rámci skupinovej muzikoterapie prebieha projekt Africké bubny. V súvislosti s týmto projektom sa podarilo získať prostriedky na nákup afrických bubnov, ktoré sa využívajú aj pri individuálnej muzikoterapii.

Pracovné aktivity

 • ergoterapia:
 • tkáčska dielňa
 • keramická dielňa
 • sebaobsluha
 • upratovacie práce (zametanie, odpratávanie snehu, úprava okolia, utieranie prachu, umývanie riadu,...) – podľa potrieb a ročného obdobia
 • kuchynka (pečenie, príprava občerstvenia na rôzne príležitosti,....)

Canisterapia
Od septembra 2004 sa v DSS Symbia realizuje canisterapia – 2x do týždna so špeciálne vycvičeným psíkom na canisterapiu.

Individuálny prístup
Individuálne rozhovory s klientmi a pomoc pri riešení ich problémov (napr. sexuálna výchova), individuálny prístup ku všetkým klientom v situáciách a pri aktivitách, ktoré to svojou povahou dovoľujú a vyžadujú.

Rekreačná činnosť

 • rekreačno - rehabilitačné pobyty
 • návšteva kúpaliska
 • návštevy fariem so zvieratami
 • výlety do okolia
 • návšteva cukrárne, kaviarne - dospelí klienti, spoločenské a kultúrne podujatia so zameraním na sebaobsluhu, nácvik sociálneho správania a integráciu do komunity.

Účasť na spoločenskom dianí
Sami organizujeme, alebo sa zapájame do aktivít, ktoré sa dejú v našej komunite, spolupracujeme so študentmi – dobrovoľníkmi z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, zo Združenej strednej školy vo Zvolene, so žiakmi Základnej umeleckej školy vo Zvolene. Každoročne organizujeme niekoľko spoločných aktivít – napr. Hodina chémie v Gymnáziu, Deň tvorivosti v DSS Symbia, študenti sprevádzajú našich klientov pri rôznych aktivitách. Umožňujeme kontakt s intaktnou populáciou (spolupracujeme s dobrovoľníkmi zo Združenej strednej školy služieb Zvolen) s cieľom nácviku sociálneho správania.

Sociálno - právne poradenstvo a špecializované poradenstvo
Poskytujeme sociálno - právne poradenstvo – na podnet rodičov a pri zmenách zákonov. Špecializované poradenstvo poskytujeme klientom a ich rodičom v Regionálnom centre autizmu. Kladieme dôraz na dodržiavanie ľudských práv v Symbii aj mimo nej.

Liečebná rehabilitácia
Poskytujeme individuálnu rehabilitáciu - Vojta, Bobath, hydroterapiu . V rehabilitácii klienti využívajú mnoho strojov a prístrojov.

 • Canisterapia 1

  Canisterapia v DSS Symbia

  Canisterapia – je forma terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

 • Krosná

  Ergoterapia v DSS Symbia

  Termín ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon (práca) a terapia (liečenie). Zhoduje sa s pojmom liečba prácou.

 • Africké bubny

  Africké bubny v DSS Symbia

  Projekt Africké bubny prebieha v našom zariadení od septembra 2003.